Количествени изследвания

Основната цел на количествените проучвания е да бъде събрана достатъчна информация по отношение на обществени нагласи и предпочитания, която впоследствие се анализира чрез статистически методи. Обичайно в количествените проучвания се използват извадкови методи с цел намаляване на времето и разходите за постигане на изследователските цели. Получените резултати се представят в количествени измерители – дялове, оценки, рейтинги и т.н./Карусел/Dollarphotoclub_79307459.jpg