Индикатори на проучването и съдържание на доклада - Употреба и нагласи към Финансови услуги, Юни 2017

Цели на изследването:

- Нагласи и употреба на банкови продукти и услуги

- Нагласи и употреба на застрахователни продукти и услуги

- Нагласи и употреба на небанкови финансови услуги

- Идентифициране фактори от значение, влияещи върху избора на банкови продукти и услуги

- Идентифициране източници на информация, използвани от клиентите на банките

- Сегментиране по профили на потребителите на финансови услуги, основаващи се на стил на живот и общите нагласи към финансовия сектор

 

Методология:

- ТИП НА ПРОУЧВАНЕТО:  Количествено проучване

- МЕТОД НА РЕГИСТРАЦИЯ:  Пряко лично интервю, TAPI

- МОДЕЛ НА ИЗВАДКАТА:  Стратифицирана олвстепенна гнездова рплдоуд. Респондентите са подбрани чрез квотна матрица по пол, възраст и населено място

- ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ:  Представително за домакинствата, 18+ години,   

- РЕАЛИЗИРАНА ИЗВАДКА:  1 002 респондентa

- КОНТРОЛ:  Контролни проверки на 20% от анкетните карти

- ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:  31.05 – 17.06.2016г.

 

Индикатори:

Употреба на банкови услуги

- Познатост на банки

- Проникване на банкови услуги

- Демографска сегментация на банкови клиенти

- Настоящо и бъдещо потребление на финансови услуги

- Проникване на финансови продукти

- Използвани банки - банкови сметки, депозити и спестовни сметки

- Използвани банки - парични транфери и електронно банкиране

- Използвани банки - потребителски кредити и ипотеки

- Използвани картови институции - дебитни и кредитни карти

- Ранкиране на банките по 18 характеристики

- Имидж на банките

- Удовлетвореност от банките

- Най-предпочитани банки

- Лоялност към банките

 

Употреба на застрахователни услуги 

- Потребление на застрахователни услуги

- Потребление - лични застраховки

- Потребление - семейни застраховки

- Потребление - живото и лично здравно застраховане

- Потребление - имуществено застраховане (движимо и недвижимо имущество)

- Потребление - автомобилно застраховане

- Потребление - каско и застраховане за инциденти

 

Употреба на небанкови услуги 

- Познатост на небанкови финансови компании (бързи кредити)

- Употреба на компании за бързи кредити

- Демографски профил на потребителите

- Източници на информация

- Причини за взимане на кредита

- Фактори за избор

- Имидж на компании за бързи кредити

- Доверие в компании за бързи кредити

 

Стил на живот на респондентите

- Свободно време

- Медийно поведение

- Здравословен начин на живот

 

Източници на информация и финансов профил на респондентите

- Доверие и употреба на финансови институции

- Бъдещи намерения за употреба

- Източници на информация и връзка с финансови институции

- Употреба на онлайн услуги

- Управление на личните финанси

- Източници на доходи

- Нива на доходи

- Непредвидени разходи

- Спестявания

- Съзнание за социална отговорност

 

Сегментация на потребителите на финансови услуги - 6 сегмента по демография, финансово поведение, начин на живот, източници на информация, общи нагласи 


За повече информация и пълен доклад, моля свържете се с нас.

МаркетЛинкс ООД
Адрес: София 1000, България, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2
Тел.: +359 2 980 55 53; +359 2 980 51 77; +359 2 980 52 79
Факс: +359 2 980 04 00
e-mail: ofice@marketlinks.bg


Вижте по-голяма карта