ЛИНКС Бюлетин - Брой 3

Обратно 21.12.2010

/Новини/Брой 3/bulletin3.gif

Да се опознаем: ние, българите и социалната отговорност

Празниците Коледа и Нова Година настройват хората към съчувствие и проява на загриженост към тези, които по съдба са лишени от равнопоставеност. Доколко участието в благотворителни кампании и доброволчеството, социалната ангажираност, както и толерантността към различията са присъщи на българската нация може да се види в информацията от няколко представителни изследвания, проведени от Маркет ЛИНКС. Представяме фрагменти от тях в последния за 2010 брой на Бюлетина. Те могат да ни помогнат да си представим малко по-добре образа на нашата нация.

Нагласи и тенденции сред младежите 15-24 години

Основните обществени дейности, които българските младежи посочват, че участват са дарителството за деца в неравностойно положение - 32% и благотворителност - 22%. Тези стойности изискват уточнение. В последните години при публични коледни благотворителни кампании, по инициатива на българските медии в полза на болни и социално-слаби деца беше регистрирано високо гражданско участие. То се улесняваше от факта, че събирането на средствата се осъществяваше чрез SMS-си и по телефон. Това даде възможност и за по-активното участие в кампаниите, особено на млади хора. Всъщност това участие младите респонденти в проучването възприемат като благотворителна дейност. Въпреки, че стойността на еднократните вноски е относително ниска – приблизително 0,5 евро, участието в тези кампании е показателно за наличието на отзивчивост към благотворителни мисии. Въпреки, че се реализират чрез пряко участие, а не чрез организации, такива практики са добра основа за бъдещото развитие на гражданското общество и включването в неговите организации и кампании.

Най-висока обществена активност декларират младежите с висше образование. Те са най –активни по отношение на всички дейности, с изключение на политическите. Въпреки, че днешните студенти не са били тези, които преди десет години предизвикаха смяна на социалистическото правителството, днешните им връстници също показват готовност за съпричастност към активни обществени действия.

Участие в обществени и политически дейности
“Участвал ли сте или не в следните обществени дейности”?
% отговори “Да”


Дейност

Всички
15-24 г.

Учащи във ВУЗ

Дарителство за деца в неравностойно положение

32,0

53,4

Благотворителни кампании

21,9

39,7

Доброволчески кампании

17,3

29,3

Митинг/ демонстрация

8,9

19,0

Протестна декларация/ писмо

8,2

17,2

Стачка

6,7

19,0

База: 1056 респондента, 15-24 години, проучване на Маркет ЛИНКС

И за сравнение - общо сред българското население 15+

Графиката недвусмислено показва слабата социална ангажираност на българското население в организации и инициативи, които изискват съпричастност и доброволчество.

Дали извършвате доброволна дейност за някоя/ някои от следните организации?

/Новини/Брой 3/bul3_img1.gif

База: 1 500 респондента, Национално –представително проучване на Маркет ЛИНКС

 

 

Толерантност към различията

Нагласи и тенденции сред младежите 15-24 години

Темата за отношението към различията е нова за българското общество. За поколението на 15-24 годишните хората с различна сексуална ориентация вече са част от естествената картина на света. Това обаче не означава, че в нагласите към тях липсва негативизъм. Особеностите на националния характер, традиционната за българските поведенчески модели силна фигура на мъжа в семейството и обществото е в противоречие с нестандартната сексуална ориентация. Това обяснява по-високия дял на негативно отношение към еднополовите сексуални отношения и най-отчетливо от страна а младежите. Те в значимо по-висока степен не одобряват контактите между мъже и се отнасят с малко по-висока търпимост към тези между жени.

Преценката за социалните последици от участието на хората с нестандартна ориентация в политическия живот показва по-висок праг на търпимост. Най-висок е той по отношение на възможността те да обучават деца 44,8% одобрение и съответно 38,4% за сключване на брак помежду им . По – ниска е толерантността към участието на хора с хомосексуална ориентация в политическия живот – 54,5% неодобрение. Заемането на управленски позиции в бизнеса се отхвърля от 55,5%.

Толерантност към различията
Интимни отношения на мъже с мъже


Отношение

Всички

Приемам

17,1

Нито приемам, нито отхвърлям

19,9

Отхвърлям

47,5

Не мога да определя

5,5

База: 1042 респондента, 15-24 години

Интимни отношения на жени с жени


Отношение

Всички

Приемам

25,2

Нито приемам, нито отхвърлям

22,1

Отхвърлям

48,2

Не мога да определя

4,5

База: 1042 респондента, 15-24 години, проучване на Маркет ЛИНКС

 

Обществена приемливост на нестандартното поведение
Одобрявате ли или не хората с нестандартно поведение?
% отговорили

 /Новини/Брой 3/bul3_img2.gif

 

База: 1042 респондента, 15-24 години, проучване на Маркет ЛИНКС

И за сравнение - общо сред българското население 15+

Кои от тези категории хора НЕ желаете да ви бъдат съседи?

 /Новини/Брой 3/bul3_img3.gif

 База: 1 500 респондента, Национално –представително проучване на Маркет ЛИНКС

Защо в нашата страна има бедни, нуждаещи се хора?

 /Новини/Брой 3/bul3_img4.gif

 База: 1 500 респондента, Национално –представително проучване на Маркет ЛИНКС