Политика за защита на личните данни на Маркет Линкс ООД

   ЗА НАС.
„Маркет Линкс“ ООД е агенция, предлагаща цялостно обслужване в сферата на маркетинговите и социални изследвания и консултации.
„Маркет Линкс“ ООД (наричана по-надолу в текста Агенцията) има повече от над 15 годишен опит в осигуряването на качествено обслужване на своите клиенти, чрез използването на различни методи за събиране на данни: индивидуални и телефонни интервюта, бизнес изследвания, експертни интервюта, фокус групи и други.

   НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ.
Изготвянето на политиката е съобразено с изискванията на:
- Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
- Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

   ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА.
Да определи правилата по отношение на защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни, като посочи:
- Видовете лични данни, които се обработват;
- Начин на събиране на личните данни;
- Къде следва да се предоставят личните данни и на кого;
- Как се защитават и съхраняват личните данни.
Да защити основните права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

   ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ.
Агенцията събира, съхранява и използва следните видове информация за физически лица: лични данни за контакт като име, адреси, телефонни номера, служебни и лични имейл адреси, IP адреси. Също така дата на раждане, ЕГН, банкова сметка, демографски характеристики (пол, възраст, трудова заетост и т.н.).
Освен тези данни, когато съществуват трудово/гражданскоправно правоотношения Агенцията събира за своите служители още ведомости и информация относно данъчен статус, заплата, годишен отпуск, пенсия и информация за бонуси, дата
на постъпване на работа, място на работа, снимки, информация при избор на кандидати (включително копия от разрешения за работа и данни от паспорти, национални лични карти, трудова книжка, препоръки от бивши работодатели и друга информация, включена в автобиографията (CV) или мотивационното писмо или като част от процеса по кандидатстване), образование и обучения, трудов опит (включително наименование на позиция, история на работата, работно време, обучения, отпуски и членуване в професионални организации), история на получавани обезщетения, информация, свързана с представянето (включително и мнения), информация, свързана със заболявания и здравословно състояние, предишни заболявания и друга информация от подобен характер.
Обработва се и информация, която може на пръв поглед да не е очевидна, като например: видео наблюдение в офиса (за целите на сигурността). Възможно е да се прави видео заснемане за маркетинг цели или за вътрешни цели, свързани с обучения или различни видове проучвания, които може да съдържат лични данни.

   НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ.
По-голямата част от личните данни, които съхранява Агенцията за физическите лица, са данни, които получава директно от тях (например чрез процесите по кандидатстване и подбор на персонал, чрез попълване на формуляри и др).
„Маркет Линкс“ ООД събира данни през уеб сайта си, през мобилното си приложение, чрез имейл, чрез кол център или на хартиен носител.

   ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ.
- Съгласие – когато е получено ясно съгласие да бъдат обработвани лични данни за определена цел, напр. за участие маркетингови проучвания.
- Договор – когато обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на нашите задължения по договор.
- Правно задължение – когато обработването на лични данни е необходимо за спазване на правно задължение, напр. за данъчни цели.
- Законов интерес – когато обработването на лични данни обслужва основателен бизнес интерес, освен ако не е в интерес на лицето тази информация да бъде защитена.

   КЪДЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.
Важно е личната информация, която съхраняваме за Вас, да бъде точна и актуална. При промяна на тази информация, трябва да уведомите „Маркет Линкс“, за да бъде навременно коригирана.
Предоставянето на някои от личните Ви данни е изискване, произтичащо от договор или изискване за сключване на договор.
Маркет Линкс ООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи с и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на Маркет Линкс ООД.
Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:
- трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти от наше име;
- други доставчици на услуги, които са трети страни и са наети за обработване на данни, свързани и не само с трудово/гражданскоправно правоотношения;
- правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

   КАК СЕ ЗАЩИТАВАТ И СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ.

1. Защита на личните данни.
„Маркет Линкс“ ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като:
- съхранява актуални лични данни;
- съхранява и унищожава лични данни по безопасен начин;
- не събира или задържа прекомерно големи количества данни;
- защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.
Агенцията взима съответните технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.
В тази връзка, и наред с другото, Маркет Линкс ООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено надлежно оторизираното лице може да има достъп до данните, и че е нужно това лице да има знание за тези данни, за да изпълни своите задължения, произтичащи от или имащи връзка с неговата/нейната работа.

2. Съхраняване на личните данни.
Маркет Линкс ООД обработва личните данни за период, в зависимост от целите, налагащи използването им, или за ограничения период, описан в съответните закони.
Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от 6 месеца от изпълнение на договора, сключен от нас с клиента, за който сме извършили съответното събиране на информация.
В случай, че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 8 години, считано от приключване на счетоводната година, в съответствие с Раздел 169 от Закон „C“ от 2000 г. относно счетоводната дейност.
В случай, че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.
В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.
През целия период на трудовото правоотношение, а след прекратяването  му всички документи съдържащи се в трудовото досие ще бъдат съхранявани 50 години след края на финансовата година, в която служителят е напуснал Маркет Линкс, а всички останали данни 5 години след датата на напускането.

   ВАШИТЕ ПРАВА.
Физическите лица имат редица права по отношение на личните си данни, обработвани от Маркет Линкс, а именно:

1. Достъп до своите лични данни.
Имате правото да получите от нас потвърждение за това дали Вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.

2. Редакция на своите лични данни.
Имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали.
Имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

3. Изтриване на своите лични данни (право да бъдете забравени).
При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и ние сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.

4. Право на ограничаване на обработката.
Имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

5. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения.
При определени обстоятелства е възможно да възразите спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние сме задължени повече да не обработваме вашите лични данни. В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел. Освен това, при определени обстоятелства, в случаите на автоматизирано взимане на индивидуални решения, вие имате правото да се възползвате от човешка намеса. Маркет Линкс ООД не прилага механизъм за автоматизирано взимане на решения.

6. Право на преносимост на данните.
Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

7. Право на оттегляне на съгласие.
Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.
Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите, които завявате (напр. в случай на специална помощ, ако за целта ние трябва да обработваме чувствителни данни).

8. Право на жалба.
Ако смятате, че не сме спазили задълженията си за защита на данните, се надяваме, че Вие ще пожелаете да се обърнете за разрешаването на този въпрос  към нас като изпратите своето писмено искане или оплакване на имейл: admin@marketlinks.bg
Имате обаче и право да подадете жалба до Комисията за защита на лични данни.

   ДАННИ ЗА КОНТАКТ.
По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, или за да подадете оплакване, моля използвайте една от следните форми за контакт:
Имейл: admin@marketlinks.bg
Пощенски адрес: България, гр. София, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2  
Телефон за контакт: +359 2 980 55 53

МаркетЛинкс ООД
Адрес: София 1000, България, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2
Тел.: +359 2 980 55 53; +359 2 980 51 77; +359 2 980 52 79
Факс: +359 2 980 04 00
e-mail: ofice@marketlinks.bg


Вижте по-голяма карта