Мeдийни изследвания

/Карусел/Retro Microphone Brush vector.jpgНепрекъснати  изследвания
• Медийни изследвания на аудиторията (телевизия, преса и радио) - метод ДАР
• Изследвания на аудиторията на регионални медии (телевизия, преса и радио)
• Данните са предвидени в специални програмни продукти за медия-анализ и планиране

Медийни изследвания със специален дизайн
• Нагласи и поведение на медийната аудитория (качествени и количествени методи)
• Оценка на нови концепции (напр. програмни елементи, реклами)
• Медийни панели
• Оценка на уеб сайт (напр. съдържанието, структурата, дизайна т.н.)
• Музикални Тестове
• Медия клипинг (телевизия, радио, преса)
• Анализ на съдържанието