Познатост, нагласи и употреба

Същност
Базисно в маркетинга количествено изследване, чиято цел е да се изучат механизмите, които движат пазара и навиците на консуматорите на конкретен продукт.

Приложение
Събиране на количествена информация, представителна за изследваната съвкупност, свързана с:
• идентифициране на групата потребители и купувачи на съответен продукт/продукти/;
• описание на потребителското и покупателното поведение;
• купувани и употребявани продукти и марки;
• честота на покупка и потребление;
• място на покупка;
• предпочитани продукти и марки;
• мотиви/причини за предпочитание при покупка и потребление;
• изчисляване на пазарни дялове;
• потвърждаване или изхвърляне на хипотези от качествени изследвания.