Дълбочинни интервюта

Същност
Индивидуални интервюта с лица от определена таргет група, провеждани от специално обучени интервюери, или от самите изследователи.

Приложение
Събиране на задълбочена информация и формиране на хипотези, свързани с:
• процеса на вземане на решение при покупка;
• имидж и отношение към марката;
• възприемане, отношение, навици и нагласи, свързани с продукт/услуга;
• възприемане на опаковката;
• възприемане на рекламите;
• възприемане на концепции, свързани с продукт, опаковка или реклама.

Предимства
Методът може да се използва когато:
• индивидуалното мнение на респондента е от особена важност;
• темата на изследването не позволява групово участие;
• изследват се трудно достъпни таргет групи, чието представяне чрез участници в групови дискусии е проблематично, поради тяхната заетост – специалисти, мениджъри, високодоходни хора;
• изследване на малко познати специфични продукти/услуги – интервюта сред експерти.

Ограничения на метода
• ако броя на интервютата е по-малък от 50 информацията няма статистическа значимост;
• сравнително скъпоструващ метод.