Анализ на вторичната информиция

Същност
Обработка и анализ на вече налична информация (от пресата и други медии, специализирани публикации и доклади, годишни отчети и всякакви документи, имащи отношение към изследваната тема).

Приложение
• предварителни проучвания на изследваната област;
• анализ на конкурентни марки и компании.

Предимства
• бърз метод за събиране на информация;
• възможност за събиране на необходимата информация с минимум средства.

Ограничения на метода
• липса на актуална или достоверна информация в дадената област;
• липса на точната информация (необходимост от провеждане на допълнително изследване);
• недостатъчен обем информация;