Концепции за нови бизнес услуги

Същност
Разновидност на бизнес изследванията, която се прилага при разработването на нова услуга. В зависимост от тестваната услуга, изследването се провежда сред фирми и/или сред физически лица.

 Приложение
Тестирането на концепция за бизнес услуга помага на един по-ранен етап /преди да се предложи услугата на пазара/:
• да се оцени необходимостта и отношението на потенциалните потребители към услугата;
• да се разкрие намерението на потребителите за използване на услугата;
• да се подпомогне таргетирането на услугата;
• да се изучат нагласите към предлаганата цена на услугата;
• да се оцени замислената рекламна стратегия;
• да се генерират нови идеи.