Икономически анализи

Същност
Изследвания провеждащи се с цел изучаване на бизнес средата. Те се провеждат сред фирми, като обикновено се търси мнението на лице, заемащо висок пост в фирмата – ръководител на висше ниво, ръководител на средно ниво, счетоводител и т.н.

Приложение

Анализ на пазара, който включва:
• изчисляване на обема на пазара и пазарните дялове;
• анализ и сегментация на консуматорите;
• определяне на таргет групи;
• възприемане на фирмата, продуктите и услугите от потребителите;
• анализ на дистрибуторите.

Индустриален анализ – засяга въпроси свързани с:
• състояние и развитие на индустрията;
• лидери в индустрията;
• позициониране на фирмата сред конкурентите;
• силни и слаби страни на фирмата;
• силни и слаби страни на конкурентите;
• изследване на търсенето и предлагането на пазара;
• анализ на дистрибуторските канали.

Промишлено разузнаване
• познаване на конкурентите;
• изучаване на силните и слаби страни на конкурентите;
• изучаване на силните и слаби страни на фирмата;

 

Ограничения на метода
Поради заетостта на участниците в изследванията:
• този тип изследвания изискват повече време;
• вероятността за отказ от участие е по-голяма.