Вътрешно-фирмени изследвания

Вътрешно фирмена комуникация

Същност

Изследване на познаването, нагласите и поведението към наличните комуникационни канали. Оценка на тяхната яснота, ефективност и лесен достъп, както и на адекватното им използване.


Корпоративна репутация

Същност

Измерване на възприятията на образа на компанията и оценка на нейните конкурентни предимства като работодател на пазара на труда.
 
Основни индикатори:
Оценка на готовността да се препоръча компанията като работодател.
Кои са основните движещи сили и пречки за кандидатстване за работа в тази компания.
Кои са основните причини за приемане или отхвърляне на дадена позицията.
На коя позиция, спрямо конкурентите, се подрежда комапнията като работодател и защо, и др.


Изследвания сред служителите

Същност

Изследване на лоялността, мотивацията, удовлетвореността, ценностите и нагласите на служителите спрямо компанията.