Сегментационни изследвания

Същност
Сегментационните изследвания са свързани с изследванията за потенциала на пазара и степента на навлизане на даден продукт или услуга на конкретен пазар.

Приложение
Сегментационните изследвания се фокусират върху:
• разпределение на пазара на продукт/услуга по марки, производители;
• сегментация на консуматорите – разделяне на консуматорите на групи според техните потребности, предпочитания и навици.