Непрекъснати изследвания

Същност
Изследвания, провеждащи се без прекъсване във времето. Извадката се състои или от едни и същи хора (панел), или от различни.

Приложение
Наблюдение и събиране на количествена информация за:
• потребление на ежедневни продукти;
• ежедневни навици, като медийно поведение, бюджет на времето, стил на живот.

Предимства
• най-подходящи за изчисляване обем на потребление и пазарни дялове;
• при панел (изследване на едни и същи хора) се регистрират изменения в поведението на потребителите във времето;
• при изследване на различни лица във всяка вълна се акумулират данни за голяма съвкупност от хора, с възможност за изработване на профили на малки съвкупности.